Zwap之連登問題篇

唔知大家係咪同小編一樣,每次無聊都會做下連登仔呢🤪 你冇估錯!今日小編就喺連登帶咗啲問題嚟💬  解答下大家對Zwap既疑問🤓 ~

 

Q: Zwap係咪執咗?

A: 梗係唔係啦😨  Zwap而家仲做梗好多唔同既推廣添😗  建議你快啲Follow Zwap既IG同FB🤫  跟實我地最新既優惠📩

 

Q: 有冇人知zwap最快幾時批到?

A: 呢位巴打一定係冇留心睇Zwap既網站喇🙁 以我地既大專學生貸款為例😗 而家唔需要入息證明 甚至可以做到即日撥款💰 如果你係急需要錢周轉🙋🏻‍♂️ 就快啲去Zwap既網站或者Download Zwap wallet申請啦🏃🏻‍♂️

 

Q: 終於收到Offer但冇錢交學費 有無人申請過ZWAP?

A: 作為一個專業既小編😎  等我喺呢個時候賣個廣告先😙  為左方便同學仔,Zwap而家推出咗唔同既大專學生貸款💰當中包括分期付款同先息後本計劃🎉 冇錢交學費都唔洗擔心📚 我地Zwap幫到你!

 

小編仲留意到有巴打話我地個Server連唔到🤕  但經過IT部同事既努力👨🏻‍💻 我地既網站已經優化咗好多~仲分左好多唔同既Topic 方便同學仔睇😍  我係你就即刻去Zwap既網站睇下喇~